بستن
FA EN

تماس با ما

تماس با دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تلفن های مستقیم دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

   تلفنخانه

7-33690255

   ریاست

33690816و33690685

   دورنگار

33690675

   دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

33690260

   امورعمومی

33690259

   دفتر مدیر  و کارشناسان آموزشی

33690166

   دفتر تحصیلات تکمیلی

33690161

   دفتر پژوهشی –کتابخانه

33690357

   سایت کامپیوتر-حسابداری-قطب علمی ورزش و تندرستی

3360258

   نگهبانی

33690546

   دفتر خوابگاه

33690812

   سلف سرویس

33690210


تلفن های داخلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

ریاســـت

1

  دکتر ارسلان دمیرچی

  ریاست

230

2

  محمدتقی ستوده

  حوزه ریاست

230

3

  آمنه بیداریان

  مرکز کامپیوتر و روابط عمومی

282

4

  عادل آقا بیگی

  امور رایانه

210

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3

  دکتر شهرام شفیعی

  معاون آموزشی

244

4

  احمد انسانی

  دفتر معاون آموزشی و پژوهشی

233

5

  نوشین بنار

  مدیر تحصیلات تکمیلی

228

6

  علی علیرضایی

  مدیر آموزش

257

7

  فرشیدپاک عقیده، مختار عبداللهی

  کارشناسان آموزش

220

8

  نجمه امین

  کارشناس تحصیلات تکمیلی

258

9

  زهرا نعمتی

  کارشناس گروه

259

معاونت پژوهش و فناوری

10

  دکتر فرهاد رحمانی نیا

  معاون پژوهشی

232

11

  شیرین بشری

  کارشناس پژوهشی

236

12

  زلیخا اقدامی، فرهاد بزرگ ضیابری

  کتابخانه

214

13

  صدیقه نصرتی

  کارشناس آزمایشگاه

216

مدیران گروه

16

  دکتر بهمن میرزایی

  گروه فیزیولوژی ورزشی

235

17

  دکتر نوشین بنار

  گروه مدیریت ورزشی

225

18

  دکتر حسن دانشمندی

  گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

221

19

  دکتر جواد مهربانی

  گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

268

اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی

20

  دکتر حمیدمحبی، دکترارسلان دمیرچی

 

215

21

  دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر رحیم رمضانی نژاد

 

280

22

  دکتر علی اصغر نورسته، دکتر بهمن میرزایی

 

235

23

  دکتر حسن دانشمندی، دکتر مهرعلی همتی نژاد

 

221

24

  دکتر نادر سمامی، دکتر سیدحسین حسینی

 

256

25

  دکتر علی شمسی، دکتر جواد مهربانی

 

267

26

  دکتر مریم ابراهیمی، دکتر پریسا صداقتی

 

219

27

  دکتر حمید اراضی، دکتر پیام سعیدی

 

240

28

  دکتر حمیدرضا گوهررستمی

 

244

29

  دکتر نوشین بنار، دکترسیده تهمینه سعیدی

 

225

30

  بهناز متکلمی، منیژه وفا

 

209

31

  علی صفاتیان، غلامرضا رادی نیا، سیدعلی میرمیران

 

274

32

  دکتر محمد متقی طلب

 

285

 امور اداری

33

  غلامرضا رادی نیا

  رئیس امور عمومی

234

34

  آقای پورهادی

  عامل مالی

266

35

  علیرضا قاسمی

  کارپرداز

263

36

  اسماعیل میرزایی

  انباردار

250

37

  علیرضا عزیزی و اتاق خدمات

  ژیمنازیوم

237و211

38

  محمدابراهیم دلاروی

     سالن شماره 2

213

سـایــــر

39

  آبدارخانه آقایان

 

242

40

  انتشارات

 

265

41

  بوفه

 

255

42

  نگهبانی

 

245

43

  تاسیسات

 

224

44

  سلف سرویس

 

239

45

  رستوران و بوفه آزاد

 

291

46

  دفتر خوابگاه

 

243

47

  نگهبانی خوابگاه

 

205