درباره دانشکده

گروه های آموزشی

 

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی ، مدیرگروه دکتربهمن میرزایی، مرتبه علمی استاد

 -دکتر حمید محبی، استاد

-دکتر ارسلان دمیرچی، استاد

– دکتر فرهاد رحمانی نیا، استاد

– دکتر بهمن میرزایی، استاد

– دکتر حمید اراضی، استاد

– دکتر جواد مهربانی، دانشیار

– دکتر پیام سعیدی، استادیار

-دکتر مریم ابراهیمی، استادیار

-دکتر ابوذر جوربنیان، استادیار

۲–گروه مدیریت ورزشی، مدیرگروه دکتر حمیدرضا گوهر رستمی، مرتبه علمی استادیار

-دکتر رحیم رمضانی نژاد، استاد

– دکتر نوشین بنار، دانشیار

-دکتر شهرام شفیعی، دانشیار

– دکتر گوهر رستمی، استادیار

– دکتر مینا ملایی، استادیار

۳-گروه   آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی، مدیرگروه دکتر علی شمسی، مرتبه علمی استادیار

اعضاء گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 

– دکتر حسن دانشمندی، استاد

-دکتر علی شمسی، استادیار

– دکتر پریسا صداقتی، استادیار

۴-گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیرگروه دکتر جواد مهربانی، مرتبه علمی دانشیار

-دکتر سیدحسین حسینی، استادیار

-دکتر محمد متقی طلب، استادیار