بستن
FA EN

گروه های آموزشی

 

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی ، مدیرگروه دکتر بهمن میرزایی، مرتبه علمی استاد

 

اعضاء گروه فیزیولوژی ورزشی

 -دکتر حمید محبی، استاد

-دکتر ارسلان دمیرچی، استاد

– دکتر فرهاد رحمانی نیا، استاد

– دکتر بهمن میرزایی، استاد

– دکتر حمید اراضی، استاد

– دکتر جواد مهربانی، استادیار

– دکتر پیام سعیدی، استادیار

۲–گروه مدیریت ورزشی، مدیرگروه دکتر رحیم رمضانی نژاد، مرتبه علمی استاد

اعضاء گروه مدیریت  ورزشی

-دکتر مهرعلی همتی نژاد، استاد

-دکتر رحیم رمضانی نژاد، استاد

– دکتر نوشین بنار، استادیار

-دکتر شهرام شفیعی، استادیار

– دکتر گوهر رستمی، استادیار

– دکتر مینا ملایی، استادیار

۳-گروه   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، مدیرگروه دکتر علی اصغر نورسته، مرتبه علمی استاد

اعضاء گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 

– دکتر حسن دانشمندی، استاد

-دکتر علی اصغر نورسته، استاد

-دکتر علی شمسی، استادیار

– دکتر پریسا صداقتی، استادیار

– مرتضی اکبر، مربی

۴-گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیرگروه دکتر حمیدرضا گوهررستمی، مرتبه علمی استادیار

اعضای گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-دکتر نادر سمامی، استادیار

-دکتر سیدحسین حسینی، استادیار

-دکتر محمد متقی طلب، استادیار