امور پژوهشی

نقشه سایت

نشریات دانشکده

عنوان نشریه تخصصی                                                   سردبیر نشریه

– نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی                        -دکتر حمید محبی

– نشریه مدیریت و توسعه ورزش                                  -دکتر رحیم رمضانی نژاد