بستن
FA EN AR RU FR CHI

آیین نامه های کارشناسی ارشد

– آیین نامه کارشناسی ارشد Pdf word

– آیین نامه تسهیلات آموزشی – پژوهشی برای دانشجویان ممتاز Pdf word

-ضوابط تدوین پایا‌ن‌نامة کارشناسی ارشد/رسالة دکتری دانشگاه گیلان Pdf Word

-صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد(جدید) Pdf Word

-دستورالعمل تحویل پایان نامه Pdf Word

آیین نامه کارشناسی ارشد ۹۴ (جدید) Word